Privacy en cookie verklaring

Inleiding

Als zorgaanbieder verwerken wij veel vertrouwelijke gegevens van onze patiënten. Wij vinden het belangrijk dat u er van uit kunt gaan dat deze gegevens  vertrouwelijk blijven. Daarom verwerken wij uw gegevens conform de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy. In de zorg zijn de belangrijkste regels vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Via deze privacyverklaring informeren wij u over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan.

Wie is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens?

Huisartsenpraktijk Souburg is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de AVG. Onze contactgegevens zijn:

Huisartsenpraktijk Souburg
Ambachtsveld 37
4388 AV Oost-Souburg
info@hasouburg.nl

Welke gegevens verzamelen wij?

Huisartsenpraktijk Souburg verwerkt alle gegevens die u zelf verstrekt tijdens een contactmoment met één van onze zorgverleners, bijvoorbeeld tijdens een consult, een telefoon- of chatgesprek of bij het stellen van een vraag via het online ‘gezond.nl’ portaal. Daarnaast verwerken wij soms informatie die wij van iemand anders dan uzelf hebben ontvangen, bijvoorbeeld als wij samen met een andere zorgaanbieder betrokken zijn bij uw medische behandeling.

Wat zijn onze plichten?

Huisartsenpraktijk Souburg verwerkt uw gegevens alleen voor specifieke doeleinden

Uw gegevens worden voor de volgende specifieke doeleinden verzameld:

 • Voor het kunnen verlenen van zorg;
 • Voor het kunnen informeren over onze dienstverlening en het sturen van afspraakherinneringen;
 • Voor kwaliteitsdoeleinden;
 • Voor doelmatig beheer en beleid, zoals bijvoorbeeld de financiële afwikkeling van uw behandeling;
 • Voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting, voor zo ver u daar geen bezwaar tegen heeft gemaakt bij uw behandelaar.

Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden. Indien Huisartsenpraktijk Souburg uw persoonsgegevens voor een ander doel wil gaan gebruiken, wordt u daar eerst van op de hoogte gebracht.

Huisartsenpraktijk Souburg verwerkt uw gegevens op grond van wettelijke grondslagen

Huisartsenpraktijk Souburg baseert de verwerking van uw persoonsgegevens op de volgende grondslagen:

Uitvoeren van een overeenkomst
Tussen u en Huisartsenpraktijk Souburg komt een geneeskundige behandelovereenkomst tot stand, waarbij Huisartsenpraktijk Souburg zich verplicht om goede zorg aan u te leveren. Zonder uw persoonsgegevens kunnen wij niet aan deze verplichting voldoen.

Wettelijke plicht
In sommige gevallen zijn wij verplicht uw gegevens te verstrekken aan bepaalde overheidsinstanties. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het verplicht melden van besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid.

Gerechtvaardigd belang
Wij gebruiken uw gegevens op grond van ons gerechtvaardigd belang, bijvoorbeeld om u te kunnen informeren over een nieuwe vorm van dienstverlening of wijzigingen bij uw gezondheidscentrum.

Toestemming
In sommige gevallen zijn wij wettelijk verplicht uw toestemming te vragen voordat wij uw gegevens mogen verwerken. Bijvoorbeeld voor het delen van (een deel van) uw medisch dossier met het Landelijk Schakelpunt (LSP). Indien u een dergelijke toestemming hebt gegeven, kunt u deze altijd weer intrekken. U kunt hiervoor contact leggen met uw praktijk.

Huisartsenpraktijk Souburg neemt passende maatregelen om uw gegevens te beveiligen

Huisartsenpraktijk Souburg heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te kunnen garanderen. Zo is bijvoorbeeld iedere medewerker van Huisartsenpraktijk Souburg gebonden aan een geheimhoudingsplicht.  Daarnaast werken wij alleen met gecertifieerde ICT dienstverleners.

Uw gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk

Huisartsenpraktijk Souburg bewaart uw gegevens niet langer dan wat strikt noodzakelijk is in het kader van de zorgverlening aan u. Voor medische gegevens is de bewaartermijn in principe 20 jaar (gerekend vanaf de laatste aanpassing van het dossier), tenzij langer bewaren in het kader van de zorgverlening noodzakelijk is.
Indien u telefonisch contact heeft met Huisartsenpraktijk Souburg kunnen deze gesprekken worden opgeslagen voor kwaliteitsdoeleinden. Na 3 maanden worden de telefoongesprekken definitief verwijderd.

Indien u een e-mail stuurt naar de praktijk wordt uw mail niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het beantwoorden van uw vraag.
Alleen wanneer sprake is van gegronde redenen, bijvoorbeeld met betrekking tot de afwikkeling van een klachtenprocedure, kunnen uw gegevens langer bewaard blijven dan hierboven vermeld. In dat geval worden uw gegevens verwijderd nadat de procedure is afgerond.

Wat zijn uw rechten?

Als patiënt van Huisartsenpraktijk Souburg heeft u de volgende rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van u verwerken:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden;
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens, voor zo ver de privacy van een ander daar niet door wordt geschaad;
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van uw gegevens indien dat nodig mocht zijn;
 • Het recht op (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen indien het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang en de gegevens niet op grond van een wettelijke plicht bewaard moeten blijven;
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier;
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Indien u gebruik wenst te maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of schriftelijk kenbaar maken aan uw behandelaar. Hierbij kunnen uw belangen ook worden behartigd door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde of uw curator of mentor).

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Huisartsenpraktijk Souburg deelt uw gegevens in principe niet met derden, tenzij het delen noodzakelijk is in het kader van uw behandeling of de zorgplicht van Huisartsenpraktijk Souburg en het delen bij wet is toegestaan. Indien uw gegevens worden gedeeld met derde partijen neemt Huisartsenpraktijk Souburg passende technische en organisatorische maatregelen om te garanderen dat uw gegevens conform de bestaande wet- en regelgeving verwerkt worden. Er worden nooit meer gegevens verstrekt dan strikt noodzakelijk.

Voorbeelden van het delen van gegevens met derden zijn:

 • Andere zorgverleners: Huisartsenpraktijk Souburg deelt uw medische gegevens in beginsel alleen met andere zorgverleners indien deze onderdeel uitmaken van uw behandelteam of wanneer u toestemming heeft gegeven voor het delen van uw gegevens;
 • Promedico ICT: Huisartsenpraktijk Souburg maakt gebruik van het huisartseninformatiesysteem van Promedico. Hier wordt bijvoorbeeld het elektronische patiëntendossier in bijgehouden;
 • Landelijk Schakelpunt (LSP): Arts en Zorg kan uw medisch dossier delen met het LSP. Dit doen wij alleen als u daarvoor toestemming hebt gegeven.

Contact en vragen

Bij vragen of een verzoek met betrekking tot uw dossier kunt u terecht bij één van de zorgverleners van het gezondheidscentrum waar u staat ingeschreven. Wanneer u bezwaar heeft tegen een bepaalde informatie-uitwisseling, kunt u dit aangeven bij uw behandelaar.

Daarnaast hebben wij een functionaris gegevensbescherming, waarbij u terecht kunt met meer algemene vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming via e-mail: info@hasouburg.nl of telefoon: 0118-461212.

Meer informatie

Aanvullende informatie over uw privacy of wetgeving vindt u op de volgende websites:
Website van de Autoriteit Persoonsgegevens
Website van de Nederlandse Rijksoverheid

Klachten

Indien u vermoedt dat Huisartsenpraktijk Souburg uw persoonsgegevens verwerkt op een manier die in strijd is met de geldeden privacywetgeving kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor meer informatie over het indienen van een klacht verwijzen wij u naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.